ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Kingma dak en zinkwerk onderdeel van
Handelsonderneming M. Kingma.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 75415305

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Kingma dak en Zinkwerk verder te noemen Kingma. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte gevoegd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Kingma niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Kingma is bevestigd;

1.4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Kingma ter kennis heeft gebracht en Kingma als dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

1.5. De gedrag - en beroepsregels van Kingma maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Kingma de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend en/of geretourneerd naar Kingma, gaat Kingma er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Kingma desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;

2.3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Kingma niet;

2.4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Kingma zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;

Regiewerk
Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;

2.5. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:

A. De plaats en een omschrijving van het werk;

B. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

C. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

D. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Kingma de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Roefs en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Roefs bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Kingma als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Kingma zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Kingma de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Kingma tijdig kan beschikken over:

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren);

b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn;

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

e. De door Kingma benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

f. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kingma het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kingma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kingma worden verstrekt;

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kingma de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Kingma gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

4.5. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;

4.6. Bij het aantreffen van houtrot wordt in overleg met de wederpartij een kostenberaming afgegeven. De kosten voor herstel betreft meerwerk en komt voor rekening van de wederpartij;

4.7. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Kingma te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Kingma openbaar te maken of te verveelvoudigen;

4.8. De wederpartij dient voor aanvang werkzaamheden een bouwtekening te overleggen met een inzage van het verloop van de leidingen;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige (op)levering is Kingma dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Kingma kan worden toegerekend;
- wederpartij jegens Kingma tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Kingma niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Kingma in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Kingma gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 15% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

7.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg. Uitgangspunt is binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden hebben plaats gevonden. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

7.3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7.5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Kingma alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

Artikel 8. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Kingma ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Kingma ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Alle door Kingma geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Kingma totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

9.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Kingma zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

9.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

9.5. Voor het geval dat Kingma haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kingma of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kingma zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

10.1. Kingma garandeert dat voor alle door Kingma geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Kingma garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

10.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Kingma in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 10 jaar na oplevering. Wanneer een reparatie plaatsvindt kan hier geen garantie termijn aan worden verbonden omdat een reparatie een klein onderdeel is van het geheel en kan daardoor niet bepalend zijn voor een verlenging van de levensduur;
Nieuwe 2 laagse dakbedekking 10 jaar garantie.
Het overlagen van van een plat dak geeft Kingma 2,5 jaar garantie.

10.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
Als blijkt dat door een andere partij tijdens de garantie dakbedekking is gebrand, dat kan zijn een plakplaat, repartie of zonnepanelen wat door het dak is aangebracht dan vervalt de garantie.

10.4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Kingma. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kingma in staat is adequaat te reageren. Kingma zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

10.5. Indien een klacht gegrond is, zal Kingma de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de

wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

10.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kingma te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

10.7. Reclame is niet mogelijk indien:

- Wanneer de wederpartij de materialen zelf heeft aangeleverd;

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Kingma;

- wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Kingma (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- zonder schriftelijke toestemming van Kingma door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1. Kingma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Kingma ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

11.2. Voorts is Kingma bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van kingma op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kingma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4. Kingma behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG

12.1. De werkzaamheden worden voor oplevering door Kingma gecontroleerd. Wederpartij heeft - voor eigen rekening – het recht de werkzaamheden voor de oplevering te laten keuren door derden;

12.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING

13.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Kingma en strekt ertoe, te constateren

of Kingma aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;

13.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Kingma binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;

13.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

13.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Kingma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kingma is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

14.2 Kingma is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kingma of leidinggevende ondergeschikten;

14.3. Indien Kingma aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld;

14.4. Indien Kingma aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kingma in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kingma aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kingma toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.6. Kingma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.7. De wederpartij vrijwaart Kingma tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie

wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kingma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roefs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kingma worden daaronder begrepen;

15.3. Kingma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kingma haar verplichtingen had moeten nakomen;

15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5. Voor zover Kingma ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kingma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Kingma is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Roefs moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kingma is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Kingma gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;